EL FIRDAUSY, S. W.; AZIZAH, N.; SOLICHAH, S.; HABIBAH, U.; WARSADILA, D. R.; ISTIQOMAH, D.; HUSNAWATI, U. U.; DAMAYANTI, S. A. Kiprah Syaikh Maulana Malik Ibrahim pada Islamisasi Gresik Abad ke-14 M dalam Babad Gresik I. SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1–10, 2020. DOI: 10.15642/suluk.2019.1.1.1-10. Disponível em: https://jurnalfahum.uinsa.ac.id/index.php/Suluk/article/view/262. Acesso em: 28 may. 2024.