[1]
S. W. el Firdausy, “Kiprah Syaikh Maulana Malik Ibrahim pada Islamisasi Gresik Abad ke-14 M dalam Babad Gresik I”, suluk, vol. 1, no. 1, pp. 1–10, Feb. 2020.